OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.

GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1625 zł

REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

Czy spółka z o.o. może być jednoosobowa?


Skład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być wieloosobowy, ale także i jednoosobowy. Kodeks Spółek Handlowych w sposób szczególny reguluje kwestie funkcjonowania podmiotu z jednym właścicielem. Wprowadzenie tego wyjątku miało przede wszystkim na celu umożliwienie przedsiębiorcom, którzy podejmują działalność na większą skalę indywidualne prowadzenie przedsiębiorstwa. Kodeks Spółek Handlowych przewiduje także dla jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pewne odrębności np. w zakresie tworzenia takiej firmy oraz jej funkcjonowania.
Jednostka gospodarcza z jednym właścicielem zostaje założona za pomocą aktu założycielskiego, który sporządzany jest przez jedynego wspólnika. Zgłoszenie jednoosobowej spółki z o.o do sądu rejestrowego wymaga od wnioskodawcy załączenia dokumentu z informacjami i danymi wspólnika oraz wzmianką, że jest on jedynym wspólnikiem.
Kodeks Spółek Handlowych zawiera także kluczowe ograniczenia dotyczące funkcjonowania jednoosobowej spółki z o.o.. Najczęściej dotyczą one czynności prawnych, ponieważ jeżeli wspólnik składa oświadczenie woli spółce, to pismo powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Czym się różni osoba fizyczna od osoby prawnej?

Zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna są podmiotami prawa cywilnego. Występują jednak cechy, które nadają im indywidualność oraz inne uprawnienia w obrocie gospodarczym.
Prawo cywilne nie definiuje pojęcia osoby fizycznej, a więc ogólnie powiedzieć można, że jest nią każdy człowiek, niezależnie od wieku oraz płci

Zdolność prawna umożliwia przedsiębiorcom m.in. zaciągać zobowiązania oraz swobodnie dysponować prawami.

Ogólny podział obejmuje:
  1. Pełną zdolność do czynności prawnych - uzyskana z dniem osiągnięcia pełnoletności.
  2. Ograniczona zdolność do czynności prawnych - po ukończeniu 13-tego roku życia. Dokonane czynności obejmują jedynie bieżące życie codzienne, za pozostałe kwestie odpowiedzialny jest przedstawiciel ustawowy czyli rodzic, opiekun prawny lub kurator.
  3. Osoby niemające zdolności do czynności prawnych - poniżej 13-tego roku życia. Brak możliwości dokonywania czynności prawnych bez opiekuna bądź przedstawiciela ustawowego.

Osobę prawną natomiast stanowi Skarb Państwa oraz inne jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają osobowość prawną. Podmioty gospodarcze, które określane są jako osoby prawne to m.in.: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, europejskie, stowarzyszenia, związki zawodowe, fundacje i przedsiębiorstwa państwowe.
Zdolność prawna w takiej sytuacji zawarta jest dopiero w momencie utworzenia aktu założycielskiego, statutu lub umowy.

Sprawdź to, zanim dokonasz zakupu gotowej spółki

Zamierzając kupić gotową spółkę należy sprawdzić pewne aspekty, które mogą grać główną rolę dokonując bezpiecznego zakupu.

Udając się do firmy przedsiębiorca powinien sprawdzić podmiot zewnętrzny nie tylko pod względem stażu, jaki posiada na rynku, ale także jakie doświadczenie mają pracownicy zajmujący się sprzedażą spółek.

Gotowy biznes to działalność, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez specjalistyczną firmę w celu późniejszego odsprzedania. Takie rozwiązanie jest korzystne dla nabywców, którzy mogą w tym samym dniu rozpocząć czynności na rynku.

Pamiętać należy przede wszystkim, aby przy zakupie sprawdzić, czy jednostka rzeczywiście jest czysta tzn. nie prowadziła żadnego rodzaju działalności oraz nie posiada długów czy zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Skarbowego.

Przed nabyciem spółki osoba może poprosić sprzedawcę o okazanie zaświadczenia o niezaleganiu spółki oraz sprawozdania finansowego.

Do dodatkowych aspektów, które również można sprawdzić to: czy firma, która sprzedaje gotowy biznes jest jej pierwszym właścicielem oraz czy podmiot gospodarczy jest zarejestrowany do VAT.

Podważenie uchwały w spółce z o.o.

Powództwem dla uchylenia uchwały wspólników mogą być następujące przesłanki:
- sprzeczność uchwały z umową spółki,
- sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami,
- godzenie uchwały w interesy spółki,
- krzywdzenie któregoś ze wspólników.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały można wszcząć w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania wiadomości o jej zawarciu.

Prawo do wszczęcia postępowania o unieważnienie uchwały wspólników mają wyłącznie osoby z kręgów wspólników jej organów oraz ich członków.

Są to zatem:
- Zarząd, Rada Nadzorcza, Komisja Rewizyjna i ich członkowie,
- wspólnicy głosujący przeciw danej uchwale, żądający zaprotokołowania ich decyzji,
- wspólnicy, którzy bezzasadnie zostali niedopuszczeni do głosowania,
- wspólnicy nieobecni na zgromadzeniu jeżeli zostało ono niewłaściwie zwołane bądź jeżeli dana uchwała nie była umieszczona w porządku obrad,
- wspólnicy pominięci w pisemnym głosowaniu.

Aby obronić interesy osób trzecich zawierających ze spółką umowy uzależnione od danej uchwały postanowiono, że czynności z nimi zawarte pozostają w mocy prawa jeżeli wspólnicy działali w dobrej wierze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...